1918 Liberty (Gold Star Museum, Johnston) GMC 2 1/2 ton CCKW
Diamond T M35 (2 1/2 ton)
Wrecker 5ton 1952 Dodge M37